Bonusové podmienky Fortuna

Stávky bez rizika za 20 EUR

 • Ponuka Stávky bez rizika platí pre každého nového klienta, zaregistrovaného v stávkovej kancelárii Fortuna po dátume 26. 01. 2017.
 • Stávku bez rizika môžete využiť online (na webstránke www.ifortuna.sk a v mobile na gm.ifortuna.sk), a vo všetkých pobočkách spoločnosti FORTUNA SK, a.s. (ďalej Fortuna).
 • Táto ponuka platí iba na prvú stávku po aktivovaní tohto bonusu.
 • Ponuka Stávky bez rizika platí na prvú stávku s minimálnym kurzom 2.00.
 • Na uzavretie prvej stávky má klient obdobie 7 dní po aktivácii, po tejto dobe nárok na uzavretie Stávky bez rizika zaniká.
 • V prípade, ak Vaša prvá stávka po aktivácii bonusu bude neúspešná, Fortuna vám vráti vklad, do 24 hodín od vyhodnotenia stávky na hráčsky účet. Fortuna vráti klientovi len vklad za tiket, manipulačný poplatok vo výške 6% z vkladu bude odvedený štátu (týka sa tiketov podaných na pobočkách) – v prípade splnenia všetkých podmienok máte nárok na vrátenie vkladu až do výšky, za akú ste prvú stávku po aktivácii bonusu uzavreli, maximálne však do sumy 20 (dvadsať) EUR.
 • Stávku bez rizika nie je možné kombinovať so žiadnym iným bonusom.
 • Fortuna si vyhradzuje právo kedykoľvek túto ponuku zmeniť, pozastaviť alebo zrušiť.
 • Spoločnosť Fortuna si vyhradzuje právo odobrať hráčovi naspäť pripísaný vklad v plnej výške, resp. požadovať jeho vrátenie, a to najmä v prípade, že hráč uviedol nesprávne údaje v registrácii, zatajil dôležité skutočnosti, alebo pri zistení, že si hráč otvoril viac hráčskych účtov.

 

Vstupný bonus 100% až do výšky 250 EUR – limitovaná online akcia

 • Podmienky „Bonusovej ponuky do 250 EUR“ (ďalej len „Bonusové podmienky“) – klient získa vstupný bonus vo výške svojho prvého vkladu v rozpätí od 1 EUR do 250 EUR. Túto limitovanú akciu je možné využiť len prostredníctvom online registrácie cez web stánku špeciálne vytvorenú na tento účel.
 • 1. Hráč, ktorý nie je registrovaným hráčom Fortuny má nárok na jednorazový bonus vo výške svojho prvého vkladu, avšak maximálne do výšky 250,- EUR (slovom: dvestopäťdesiat euro) (ďalej len „bonus“), a to za nasledovných podmienok:
  a) ide o prvú registráciu hráča, t.j. o hráča, ktorý nie je členom vernostného programu FORTUNA KLUB PLUS,
  b) hráč pri registrácii vyplní registračný formulár, súhlasí s obchodnými podmienkami a označí pole: „Žiadam o 100%-ný vstupný bonus do 250 EUR”, čím zároveň potvrdzuje svoj súhlas s Bonusovými podmienkami,
  c) každý novo registrovaný hráč má nárok na vstupný bonus len jedenkrát,
  d) hráč je povinný vložiť svoj vklad na účet hráča najneskôr do 10 dní odo dňa vykonania registrácie podľa písmena b); v opačnom prípade hráč stráca nárok na bonus,
  e) hráč musí najneskôr do 90 dní odo dňa prvého vkladu na hráčske konto staviť sumu vo výške, ktorá zodpovedá šesťnásobku prvého vkladu plus bonusu s minimálnym kurzom 2. Bonus sa hráčovi pripíše v dvoch čiastkach. 20% bonusu sa hráčovi pripíše potom, čo si stavil za 2,4 násobok sumy bonusu. Po uzatvorení stávok za 9,6 násobku sumy bonusu hráč dostane zostávajúcich 80 percent bonusu (t.j.: v prípade, že počiatočný vklad hráča je 250,- EUR, získava nárok na bonus vo výške 250,- EUR. Hráč si musí celkovo staviť za 3.000 EUR s minimálnym kurzom 2, aby získal celý bonus 250 EUR. Po uzatvorení stávok za 600 EUR sa hráčovi pripíše 20% bonusu, t.j. 50 EUR, zvyšných 80% bonusu, t.j. 200 EUR sa pripíše po podaní stávok za ďalších 2400 EUR).
  f) do požadovaného obratu pre získanie bonusu sa započítavajú všetky stávky s kurzom 2 a vyšším okrem stávok na E-športy a LIVE stávok, ktoré boli uzatvorené na stránke www.ifortuna.sk, cez mobil, alebo na pobočkách po predložení karty člena Fortuna Klubu Plus. Na pobočkách sa započítavajú len stávky, ktoré sú vsadené na hráčsku kartu. Predčasne vyplatené tikety sa do požadovaného obratu nezapočítavajú.
  g) podmienka uzatvorenia stávok aspoň za šesťnásobok bonusu môže byť splnená aj postupne, a to tak, že súhrnná suma (šesťnásobok sumy, ktorá zodpovedá šesťnásobku počiatočného bonusu), bude rozložená na viacero stávok v rôznych hodnotách, vždy však musí ísť o stávky s kurzom 2 a vyšším;
  h) v prípade, že klient nesplní podmienky na odblokovanie konta do 90 dní, tak stratí nárok na bonus. i) účty hráčov sú počas spĺňania podmienok bonusu otvorené, vybrať z I-Konta je možné kedykoľvek.
 • 2. Fortuna si vyhradzuje právo Bonusovú ponuku kedykoľvek ukončiť. Ukončenie Bonusovej ponuky bude oznámené rovnako účinným spôsobom ako jej zahájenie; oznámením ukončenia Bonusovej ponuky nie je dotknuté právo na bonus tých hráčov, ktorí vykonali registráciu, pred oznámením jej ukončenia a zároveň splnili podmienky v lehotách podľa písm. d). Fortuna si vyhradzuje právo odobrať hráčovi bonus v plnej výške, resp. požadovať jeho vrátenie, a to najmä v prípade, že hráč uviedol nesprávne údaje v registrácii, zatajil dôležité skutočnosti, alebo pri zistení, že si hráč otvoril viac hráčskych účtov. Bonusová ponuka je obmedzená na jedného hráča a jednu IP adresu.Fortuna si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť ponuku bonusov definovaných týmito podmienkami, ich časti, alebo nezarátať niektoré stávky do splnenia podmienok pre získanie bonusov, a to najmä v prípade podozrenia na neoprávnené priznanie bonusov, alebo špekulatívne konanie stávkujúceho. Za špekulatívne konanie možno považovať napríklad situáciu, kedy stávkujúci staví jednotlivé príležitosti jednej udalosti proti sebe tak, aby v súčte dosiahol nulovú alebo minimálnu stratu a zároveň splnil niektorú z podmienok pre získanie bonusu.

 

Vstupný bonus 100% až do výšky 500 EUR – limitovaná online akcia

 • Podmienky „Bonusovej ponuky od 251 EUR do 500 EUR“ (ďalej len „Bonusové podmienky“) – klient získa vstupný bonus vo výške svojho prvého vkladu v rozpätí od 251 EUR do 500 EUR. Túto limitovanú akciu je možné využiť len prostredníctvom online registrácie cez web stánku špeciálne vytvorenú na tento účel.
 • 1. Hráč, ktorý nie je registrovaným hráčom Fortuny má nárok na jednorazový bonus vo výške svojho prvého vkladu od 251, – EUR (slovom: dvestopäťdesiatjeden eur) EUR, avšak maximálne do výšky 500,- EUR (slovom: päťsto euro) (ďalej len „bonus“), a to za nasledovných podmienok:
  a) ide o prvú registráciu hráča, t.j. o hráča, ktorý nie je členom vernostného programu FORTUNA KLUB PLUS,
  b) hráč pri registrácii vyplní registračný formulár, súhlasí s obchodnými podmienkami a označí pole: „Žiadam o 100%-ný vstupný bonus do 500 EUR”, čím zároveň potvrdzuje svoj súhlas s Bonusovými podmienkami,
  c) každý novo registrovaný hráč má nárok na vstupný bonus len jedenkrát,
  d) hráč je povinný vložiť svoj vklad na účet hráča najneskôr do 10 dní odo dňa vykonania registrácie podľa písmena b); v opačnom prípade hráč stráca nárok na bonus,
  e) hráč musí najneskôr do 90 dní odo dňa prvého vkladu na hráčske konto staviť sumu vo výške, ktorá zodpovedá sedemnásobku prvého vkladu plus bonusu s minimálnym kurzom 3. Bonus sa hráčovi pripíše v dvoch čiastkach. 20% bonusu sa hráčovi pripíše potom, čo si stavil za 2,8 násobok sumy bonusu. Po uzatvorení stávok za 11,2 násobok sumy bonusu hráč dostane zostávajúcich 80 percent bonusu (t.j.: v prípade, že počiatočný vklad hráča je 500,- EUR, získava nárok na bonus vo výške 500,- EUR. Hráč si musí celkovo staviť za 7.000 EUR s minimálnym kurzom 3, aby získal celý bonus 500 EUR. Po uzatvorení stávok za 1.400 EUR sa hráčovi pripíše 20 % bonusu, t.j. 100 EUR, zvyšných 80% bonusu, t.j. 400 EUR sa pripíše po podaní stávok za ďalších 5.600 EUR).
  f) do požadovaného obratu pre získanie bonusu sa započítavajú všetky stávky s kurzom 3 a vyšším okrem stávok na E-športy a LIVE stávok, ktoré boli uzatvorené na stránke www.ifortuna.sk, cez mobil, alebo na pobočkách po predložení karty člena Fortuna Klubu Plus. Na pobočkách sa započítavajú len stávky, ktoré sú vsadené na hráčsku kartu. Predčasne vyplatené tikety sa do požadovaného obratu nezapočítavajú.
  g) podmienka uzatvorenia stávok aspoň za sedemnásobok bonusu môže byť splnená aj postupne, a to tak, že súhrnná suma (sedemnásobok sumy, ktorá zodpovedá sedemnásobku počiatočného bonusu), bude rozložená na viacero stávok v rôznych hodnotách, vždy však musí ísť o stávky s kurzom 3 a vyšším;
  h) V prípade, že klient nesplní podmienky na odblokovanie konta do 90 dní, tak stratí nárok na bonus.
  i) účty hráčov sú počas spĺňania podmienok bonusu otvorené, vybrať z I-Konta je možné kedykoľvek.
 • 2. Spoločnosť Fortuna si vyhradzuje právo Bonusovú ponuku kedykoľvek ukončiť. Ukončenie Bonusovej ponuky bude oznámené rovnako účinným spôsobom ako jej zahájenie; oznámením ukončenia Bonusovej ponuky nie je dotknuté právo na bonus tých hráčov, ktorí vykonali registráciu, pred oznámením jej ukončenia a zároveň splnili podmienky v lehotách podľa písm. d). Spoločnosť Fortuna si vyhradzuje právo odobrať hráčovi bonus v plnej výške, resp. požadovať jeho vrátenie, a to najmä v prípade, že hráč uviedol nesprávne údaje v registrácii, zatajil dôležité skutočnosti, alebo pri zistení, že si hráč otvoril viac hráčskych účtov; Bonusová ponuka je obmedzená na jedného hráča a jednu IP adresu.Fortuna si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť ponuku bonusov definovaných týmito podmienkami, ich časti, alebo nezarátať niektoré stávky do splnenia podmienok pre získanie bonusov, a to najmä v prípade podozrenia na neoprávnené priznanie bonusov, alebo špekulatívne konanie stávkujúceho. Za špekulatívne konanie možno považovať napríklad situáciu, kedy stávkujúci staví jednotlivé príležitosti jednej udalosti proti sebe tak, aby v súčte dosiahol nulovú alebo minimálnu stratu a zároveň splnil niektorú z podmienok pre získanie bonusu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *